Privacy reglement en overeenkomst Coaching Zwolle

Privacy reglement en overeenkomst Coaching Zwolle

Privacyreglement en overeenkomst Coaching Zwolle, 2022

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, Wilma Schönberger, als uw begeleider een dossier aanleg. In uw dossier worden alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens opgenomen die voor uw consult(en) en de verwerking van uw consult van belang zijn. De gegevens die ik bij aanvang van u noteer zijn naam, telefoonnummer, e-mailadres, datum consult, de omschrijving van de begeleiding zoals b.v. natuurgeneeskunde en de kosten van het consult. Gegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer zullen wellicht vaker gebruikt worden, bijvoorbeeld t.b.v. uw nota na elk consult.  

Gegevens t.b.v. de nota worden gedeeld met mijn boekhouder ivm fiscale verwerking tbv de belastingdienst. Deze gegevens worden volgens de richtlijnen van de belastingdienst, 7 jaar bewaard.  

Indien aan de orde, verstrekt u zelf de nota met uw gegevens aan uw zorgverzekeraar, eventueel met door u genoteerde aanvullende informatie zoals adresgegevens en BSN indien de zorgverzekeraar erom vraagt.  

U bent tijdens het (telefonisch) kennismakingsgesprek geïnformeerd over de mogelijkheden die de begeleiding kan bieden en over de kosten van de begeleiding. U bent zich ervan bewust dat het resultaat van de begeleiding o.m. afhankelijk is van uw eigen inspanning. Er is geen sprake van een resultaatsverplichting maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van Wilma Schönberger.  

Tijdens het consult vraag ik u naar uw welbevinden, gezondheid en naar uw vraagstelling, de reden van het consult. Alleen de hoogstnoodzakelijke punten worden in en tijdens de begeleiding genoteerd. Ik noteer geen medische gegevens. U verklaart dat u alle gestelde vragen naar waarheid hebt beantwoord/zult beantwoorden en alle relevante informatie voor de begeleiding en t.a.v. uw gezondheid hebt doorgegeven.  

Ter info: u heeft het recht op second opinion. De informatie die u geeft is vertrouwelijk en dat wat in de praktijk wordt besproken, wordt niet gedeeld met derden. U heeft recht op inzage in uw dossier binnen de muren van de praktijk. Het delen van info met derden, zoals huisarts/ bij doorverwijzing, wordt door mij gezien als uw eigen verantwoordelijkheid en mocht het toch nodig zijn, alleen gedaan met uw expliciete toestemming. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u daarvan eerst op de hoogte brengen en uw toestemming vragen. Aanvullende informatie: ik, als zorgconsulent kan gebruik maken van meldrecht.  

Mocht u onverwachts niet tevreden zijn, bespreek dit gerust met mij, ik leer graag. Of u kunt kijken naar de procedure klachtenregeling op mijn website.

Als uw begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. In noodgeval is het mogelijk dat mijn zakelijke waarnemer/partner telefonisch of per e-mail contact met u op neemt om een geplande afspraak af te zeggen of de begeleiding te annuleren. Bij deze geeft u hiervoor expliciet uw toestemming.

Er vanuit gaande dat er in uw dossier geen specifieke medische gegevens opgenomen zijn, geeft u hierbij tevens expliciet toestemming om het dossier zo spoedig mogelijk na afronding van de begeleiding en uiterlijk na 1 jaar te vernietigen.  

U als cliënt verklaart, na het lezen van bovenstaande en op basis van de verkregen informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een consult te willen aangaan en voor de bovenstaande thema’s expliciete toestemming te geven. Er wordt na elke sessie al dan niet besloten een vervolgconsult in te plannen onder dezelfde voorwaarden.