Privacy reglement en overeenkomst Coaching Zwolle

Privacy reglement en overeenkomst Coaching Zwolle

Privacy reglement  en overeenkomst Coaching Zwolle

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, Wilma Schönberger, als uw begeleider een dossier aanleg.

In uw dossier worden alleen de hoogst noodzakelijke gegevens opgenomen die voor uw consult(en) en de verwerking van uw consult van belang zijn. De gegevens die ik bij aanvang van u noteer zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, een klantnummer, datum consult, de omschrijving van de begeleiding zoals b.v. natuurgeneeskunde en de kosten van het consult. Gegevens zoals uw e-mail adres en telefoonnummer zullen wellicht vaker gebruikt worden, evenals uw gegevens t.b.v. uw nota na elk consult.

Gegevens t.b.v. de nota (naam, datum consult, klantnummer, omschrijving en het bedrag) worden gedeeld met mijn boekhouder ivm fiscale verwerking tbv de belastingdienst. Met de boekhouder is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is o.a. opgenomen dat de boekhouder vertrouwelijk met de hoogst noodzakelijke verstrekte gegevens omgaat volgens de gestelde (AVG) eisen. Deze gegevens worden volgens de richtlijnen van de belastingdienst, 7 jaar bewaard.

Indien aan de orde, verstrekt u zelf de nota met uw gegevens aan uw zorgverzekeraar, eventueel met door u genoteerde aanvullende informatie indien daar door de zorgverzekeraar om gevraagd wordt.

In sommige gevallen kan in overleg met u gebruik gemaakt worden van een vragenlijst van het CSR centrum, waarbij ik als partner aangesloten ben. Mocht u voor het invullen van een vragenlijst in aanmerking komen, dan wordt u per e-mail bericht. Uw gegevens en resultaten (deze worden als medische gegevens gezien) worden met u besproken en gedeeld. Deze  informatie blijft alleen via  het CSR inzichtelijk. De bewaartijd van medische gegevens is 15 jaar, tenzij u aangeeft de gegevens eerder te vernietigen. Met het CSR is een verwerkersovereenkomst afgesloten volgens de gestelde (AVG) eisen.

U bent tijdens het kennismakingsgesprek geïnformeerd over de mogelijkheden die de begeleiding kan bieden en over de kosten van de begeleiding. U bent zich ervan bewust dat het resultaat van de begeleiding o.m. afhankelijk is van uw eigen inspanning. Er is geen sprake van een resultaatsverplichting maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van Wilma Schönberger.

Tijdens het consult vraag ik u naar uw welbevinden, gezondheid en naar uw vraagstelling, de reden van het consult. Alleen de hoogst noodzakelijke punten worden in en tijdens de begeleiding genoteerd. Bepaalde persoonlijke informatie, verkregen tijdens uw consult, wordt per e-mail aan u verstrekt indien u daarvoor bij deze expliciet toestemming voor geeft.

U verklaart dat u alle gestelde vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle relevante informatie voor de begeleiding en t.a.v. uw gezondheid hebt doorgegeven.

Ter info: u heeft het recht op second opinion. De informatie die u geeft is vertrouwelijk en dat wat in de praktijk wordt besproken, wordt niet gedeeld met derden. U heeft recht op inzage in uw dossier binnen de muren van de praktijk. Het delen van info met derden, zoals huisarts / bij doorverwijzing, wordt door mij gezien als uw eigen verantwoordelijkheid en mocht het toch nodig zijn, alleen gedaan met uw expliciete toestemming. Aanvullende informatie: een zorgconsulent kan gebruik maken van meldrecht.

Als uw begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. In noodgeval is het mogelijk dat mijn zakelijke waarnemer telefonisch of per e-mail contact met u op neemt om een geplande afspraak af te zeggen of de begeleiding te annuleren. Bij deze geeft u hiervoor expliciet uw toestemming.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u daarvan eerst op de hoogte brengen en expliciet uw toestemming vragen.

Zijn er in uw dossier geen specifieke medische gegevens opgenomen dan geeft u hierbij expliciete toestemming om het dossier na 7 jaar te vernietigen. Zijn er wel specifieke medische gegevens opgenomen, dan overleg ik met u hoe om te gaan met het dossier, wellicht het dossier 15 jaar te bewaren, zoals bij medische dossiers wordt vereist.

De cliënt verklaart, na het lezen van bovenstaande en op basis van de verkregen informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een consult te willen aangaan en voor de bovenstaande thema’s expliciete toestemming te geven. Na elke sessie wordt al dan niet besloten een vervolgconsult in te plannen onder dezelfde voorwaarden.